1. Home
 2. Docs
 3. Dental Lab Online
 4. Quản lý sản xuất
 5. Phân công sản xuất

Phân công sản xuất

 • Từ mục đơn hàng, chọn đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng.
 • Phân công sản xuất nằm trong mục sản phẩm của phần chi tiết đơn hàng.
 • Phân công kỹ thuật viên cho từng giai đoạn, quản lý giai đoạn sản xuất sản phẩm. Tránh sai sót cho sản phẩm và biết được sản phẩm đến giai đoạn nào.

  Phân công kỹ thuật viên hoàn thành sản phẩm theo thời gian.

  Cập nhật trạng thái cho đơn hàng:

  1. Sản phẩm mới làm.
  2. Sẵn sàng cho bước tiếp theo.
  3. Đang sản xuất.
  4. Đã hoàng thành.
  5. Cần làm lại.