1. Home
  2. Docs
  3. Dental Lab Online
  4. Quản lý đơn hàng
  5. Hàng đang sản xuất

Hàng đang sản xuất

Có thể theo dõi trạng thái đơn hàng , thuận lợi cho việc quản lý đơn hàng.

Xem đơn hàng đang sản xuất.

Từ đơn hàng -> bấm .

Khi chọn xong, sẽ hiện lên giao diện hàng đang sản xuất.

  1. Màu đỏ: Đơn hàng sản xuất giao trễ.
  2. Màu tím: Hàng đang giao.
  3. Chỉnh màu cho phần đang giao hàng. Có thể đổi màu để dễ nhìn hơn
  4. Có chức năng xuất file excel , làm mới danh sách , thiết lập lại cột cho giao diện hàng đang sản xuất.

Hoàn thành đơn hàng

Khi ấn hoàn thành, hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận cho đơn hàng.