1. Home
  2. Docs
  3. Dental Lab Online
  4. Nha khoa
  5. Bệnh nhân

Bệnh nhân

Giao diện ban đầu

  1. Từ menu bên tay trái , bấm vào nha khoa sẽ nhìn thấy thư mục bệnh nhân.
  2. Bấm vào bệnh nhân bất kì để xem thông tin.
  3. Phần thông tin của người liên hệ có thể chỉnh sửa, lưu lại thông tin sau khi chỉnh sửa.

Thêm mới bệnh nhân

Bấm vào dấu để thêm mới bệnh nhân khi bệnh nhân chưa có trong danh sách.

Sao khi bấm vào để thêm mới bệnh nhân sẽ hiện ra giao diện điền thông tin thêm mới cho bệnh nhân

Sau khi điền đầy đủ thông tin, ấn lưu để phần thêm mới được hiển thị trong danh sách.