1. Home
 2. Docs
 3. Dental Lab Online
 4. Nha khoa
 5. Tạo mới nha khoa

Tạo mới nha khoa

Hướng dẫn cách thêm mới nha khoa:

 • Điền đầy đủ thông tin trong phần thêm mới nha khoa.
  1. Thêm tên nha khoa
  2. Thêm tên giao dịch
  3. Thêm thông tin và địa chỉ của nha khoa
  4. Địa chỉ giao nhận: Có thể sử dụng địa chỉ của nha khoa hoặc có thể nhập địa chỉ mới