1. Home
 2. Docs
 3. Dental Lab Online
 4. Tổng quan giao diện
 5. Giao diện bảng dữ liệu

Giao diện bảng dữ liệu

Phần trên bảng dữ liệu

Chức năng nhanh của bàng dữ liệu

 1. Hiển thị trạng thái dữ liệu của đơn hàng
  • – Hiển thi số lượng đơn hàng đặt mới.
  • – Hiển thi số lượng đơn hàng đang trong quá trình sản xuất.
  • – Hiển thi số lượng đơn hàng chờ xuất hóa đơn.
  • – Hiển thi số lượng đơn hàng chờ giao.
  • – Hiển thi số lượng đơn hàng bi trễ.
 2. Chức năng lọc dữ liệu.
  • – Lọc dữ liệu theo những yêu cầu khác nhau để tìm và truy dữ liệu được nhanh chóng.
 3. Tìm kiếm dữ liệu.
  • – Tìm kiếm nhanh dữ liệu.
 4. Các chức năng tiện ích.
  • – Chức năng tạo mới dữ liệu.
  • – Xuất file excel.
  • – Làm mới lại dữ liệu.
  • – Hiển thi số lượng đơn hàng chờ giao.
  • – Tính năng khác:
   • Thiết lập lại cột hiển thị dữ liệu.

Lọc dữ liệu theo cột

 1. Mã hóa đơn:
  • – Lọc theo thứ tự số hóa đơn tăng dần hoặc giảm dần.
 2. Nhận lúc :
  • – Lọc theo thời gian hóa đơn từ trước đến nay hay từ nay trở về trước.
 3. Nha khoa
  • – Lọc theo tên nha khoa theo thứ tự bảng chữ cái.
 4. Bác sĩ
  • – Lọc theo tên bác sĩ theo thứ tự bảng chữ cái.
 5. Bệnh nhân
  • – Lọc theo tên bệnh nhân theo thứ tự bảng chữ cái.
 6. Trạng thái
  • – Lọc trạng thái theo thứ tự bảng chữ cái.
 7. Trạng thái tài chính
  • – Lọc theo trạng thái đơn hàng đã xuất hóa đơn hay chưa.
 8. Sản phẩm.
  • – Lọc theo sản phẩm của đơn hàng.

Phần dưới bảng dữ liệu

 1. Xem theo chi tiết sản phẩm:
  • – Lọc sản phẩm theo chi tiết của sản phẩm.
 2. Số dòng trên mỗi trang:
  • – Chọn số dòng dữ liệu sẽ xuất hiện trên mỗi trang.
 3. Hiển thị tổng số dòng của dữ liệu.
 4. Công cụ chuyển tiếp trang.