1. Home
  2. Docs
  3. Dental Lab Online
  4. Nha khoa
  5. Người liên hệ

Người liên hệ

Giao diện ban đầu

  1. Từ menu bên tay trái , bấm vào nha khoa sẽ nhìn thấy thư mục người liên hệ.
  2. Bấm vào người liên hệ để xem thông tin.
  3. Phần thông tin của người liên hệ có thể chỉnh sửa, lưu lại thông tin sau khi chỉnh sửa.

Thêm mới người liên hệ

Giao diện ban đầu của mục thêm mới liên hệ

Bấm vào dấu để thêm mới người liên hệ khi người liên hệ chưa có trong danh sách.

Giao diện thêm mới người liên hệ

Sao khi bấm vào để thêm mới người liên hệ, sẽ chuyển qua phần giao diện điền thông tin cho người liên hệ.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, ấn lưu để phần thêm mới được hiển thị trong danh sách.