1. Home
  2. Docs
  3. Dental Lab Desktop
  4. Quỹ tiền mặt

Quỹ tiền mặt

Bước 1:

    Từ màn hình chính -> chọn Tất cả chức năng

Bước 2:

3: Chọn thời gian hiển thị

4: Thông tin quỹ tiền mặt mỗi khi thực hiện thu/chi sẽ được hiển thị theo từng dòng, bao gồm STT, Ngày, Số dư đầu, Thu, Chi, Số dư cuối, Mô tả.

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

How can we help?