Hướng dẫn tạo đơn hàng - Phần mềm quản lý Dental Lab, Quản Lý NhaKhoa - DentalSO