Hướng dẫn cấp tài khoản cho nhân viên - Phần mềm quản lý Dental Lab, Quản Lý NhaKhoa - DentalSO