Videos Archive - Phần mềm quản lý Dental Lab, Quản Lý NhaKhoa - DentalSO

Videos

Hướng dẫn cấp tài khoản cho nhân viên

Hướng dẫn tạo đơn hàng

Hướng dẫn thay đổi bảng giá khách hàng

Chỉnh sửa số lượng răng | vDentalLab

Hàng bảo hành chuyển vật liệu | vDentalLab

Các mẫu vừa có Làm mới + Làm lại, Bảo hành, Sửa | vDentalLab

Hàng thử về vào hàng như thế nào! | vDentalLab

Hướng dẫn tạo đơn hàng Sửa – Làm lại – Bảo hành | vDentalLab

Phần mềm Quản lý Labo vDentalLab – Quản lý tài chính

Phần mềm Quản lý Labo vDentalLab – Quy trình Giao hàng

Phần mềm Quản lý Labo vDentalLab – Quản lý Sản xuất (Phần 2)

Phần mềm Quản lý Labo vDentalLab – Quản lý Sản xuất (Phần 1)

Hướng dẫn cho sản xuất | vDentalLab

Phần mềm Quản lý Labo vDentalLab – Quy trình nhận hàng

Phần mềm Quản lý Labo vDentalLab – Hướng dẫn tạo khách hàng

Quản lý hình ảnh | vDentalLab

Giới thiệu

Hướng dẫn quản lý nha khoa và bảng giá

Hướng dẫn lập đơn hàng sản xuất – Dental Lab Desktop

Video Hướng dẫn chi tiết cách lập đơn hàng sản xuất trên phần mềm quản lý Dental Lab Desktop