[Video] Nâng cấp phần mềm quản lý Labo vDentalLab 2.0 - Phần mềm quản lý Dental Lab, Quản Lý NhaKhoa - DentalSO

[Video] Nâng cấp phần mềm quản lý Labo vDentalLab 2.0

vDentalLab – Phần mềm Quản lý Labo Nha khoa -Phiên bản 2.0 được phát hành từ những kinh nghiệm trong kết quả triển khai thành công tại nhiều Labo.