1. Home
  2. Docs
  3. Dental Lab Online
  4. Quản lý đơn hàng
  5. Hàng đang sản xuất

Hàng đang sản xuất

Có thể theo dõi trạng thái đơn hàng , thuận lợi cho việc quản lý đơn hàng.

Xem đơn hàng đang sản xuất.

Từ đơn hàng -> bấm .

Khi chọn xong, sẽ hiện lên giao diện hàng đang sản xuất.

  1. Màu đỏ: Đơn hàng sản xuất giao trễ.
  2. Màu tím: Hàng đang giao.
  3. Chỉnh màu cho phần đang giao hàng. Có thể đổi màu để dễ nhìn hơn
  4. Có chức năng xuất file excel , làm mới danh sách , thiết lập lại cột cho giao diện hàng đang sản xuất.

Hoàn thành đơn hàng

Khi ấn hoàn thành, hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận cho đơn hàng.

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

How can we help?