1. Home
  2. Docs
  3. Dental Lab Desktop
  4. Quản lý sản xuất
  5. Thống kê hàng lỗi

Thống kê hàng lỗi

Cách thực hiện

    Từ màn hình chính -> chọn Thống kê hàng lỗi

Giao diện thống kê hàng lỗi

1: Chọn thời gian hiển thị

2: Thống kê hàng lỗi gồm các cột Đơn hàng, Khách hàng, Bệnh nhân, Sản phẩm, Ngày tạo, Nội dung lỗi, Chỉ định. Mỗi đơn hàng lỗi là một dòng.

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

How can we help?