1. Home
  2. Docs
  3. Dental Lab Desktop
  4. Quản lý kho
  5. Vật liệu

Vật liệu

Thêm vật liêu

Từ màn hình chính -> chọn Tất cả chức năng

3: Chọn Tạo mới

4: Nhập thông tin vật liệu

5: Chọn Lưu và Thêm mới để tiếp tục thêm vật liệu

6: Chọn Lưu và Đóng để hoàn tất quá trình thêm mới vật liệu

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

How can we help?