1. Home
  2. Docs
  3. Dental Lab Desktop
  4. Quản lý kho
  5. Nhà cung cấp

Nhà cung cấp

Thêm nhà cung cấp

Từ màn hình chính -> chọn Tất cả chức năng

3: Chọn Tạo mới

4: Nhập thông tin nhà cung cấp

5: Chọn Lưu và Thêm mới để tiếp tục thêm nhà cung cấp

6: Chọn Lưu và Đóng để hoàn tất quá trình thêm mới nhà cung cấp

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

How can we help?